Бамбышева Булгун,17 лет. Калмыцкий язык

Хальмг келн мини өрк-бүлд

"Келн, келн, келн,

Кен чамаг заясм,

Келнәс талдан белн

Кишг күмнд бәәсм?

Хальмг келн – мини келн –

Зөөрәс даву зөөр.

Хальмг келн – мини келн –

Зөвәс даву зөв.

Хальмг келн – мини келн –

Хазнас даву хазн.

Хальмг келн – мини келн –

Хааҗ болшго нарн."

-Тачин Анҗа келгднә.


Нанд Төрскн бәәнә, хальмг келәрн күүнднәв, аав-ээҗин авъяс хадһлҗ йовнав, өрк-бүлдән дуртав. Хальмг келн-эн хальмг улсин уул келн. Бичкнәсн авн би хальмгаһар күүндв. Нанд дала элгн-садн бәәнә. Мадн хальмгаhар келх келмҗән өгнәвидн. Аав маднд өрк-бүлин тууҗ хальмгаһар келҗ өгнә. Мана өрк-бүл хальмг келәр күүнднә. Аав-ээҗән дураһад, көдлмшин хөөн герин хаша дотр сууһад дууһан дуулнавидн. Мини эцк сәәхн дуута күн. Цуһар аавин һарар кесн ут сандл деер сууһад, ээҗин келҗ өгсн туульмуд сергәһәд нег-негндән келҗ өгнәвидн. Миниһәр, эн йоста кишг. Өрк-бүл ни-негн бәәхлә, нег-негнәннь үгд орад, сүв-селвгәрн хувалцха, дөң болхла – эн чилшго зөөр.

Би аавихнә әңгә чаалихнә төрлә Бамбшан Валеран зе күүкн. Күн болһн әңг медх зөвтә. Энүнәс хальмг тууҗ эклнә.

Нарт делкән хальмгудын "Хальмг Үнн" гидг Таңһчин газет һарна. Төрскн келәрн хальмг бичәчнр эврәннь үүдәврмүдән бичнә. Мадн болхла эн газет бичүлҗ авнавидн, умшнавидн. Дәкәд эк бичкдүдт нерәдсн "Байр" гидг седкүл, орс болн хальмг келәр "Теегин Герл" гидг урн үгин болн олна-политическ седкүл, Хальмг Таңһчин бичкдүдт нерәдсн "Байрта" гидг соньн газет бичүлҗ авна. Мадн иим газет умшад, нег-негндән соньн, шин зәңг хальмгаһар келнәвидн.

Күн болһнд нег нарн бәәдг. Тер нарн муурсн цагтнь чееҗинь герлткнә, бүдрсн цагтнь җивр урһана. Эннь – эврә һазр-усн, эврә Төрскн. Мини Төрскн – хальмг тег. Мини төрскн келн – хальмг келн. Кен экдән эңкр – тер эврәннь келндәнчн эңкр болдг. Экин шар уургт чидл урһаҗ авнавидн, сәәхн дуунднь саатулгдҗ авлгднавидн. Өврмҗтә ут туульмуд, генәртә дуд, цецн үлгүрмүд, өлзәтә йөрәлмүд – хальмг келнә булг. Энүнәс авн күн төрскн келнләрн негн. Экнәсн авн төрскн келндән дурта болхла, өвкнрин авъясмуд хадһлҗ күндлхлә, һазр-усндан туста болхла, цань ик Төрскн төрдмн

Нет комментариев
Добавить комментарий