Калова Милана, 9 лет. Кабардинский язык

Тема сочинения: Анэдэлъхубзэр ди унагъуэм хъума зэрыщыхъур

* Дунейм щынэхъ дахэр сыт?

Адыгэ хъыджэбзыращ

Абы нэхъ дахэжыр сыт?

Адыгэшу къабзэращ.

Шыр зыгъэдэхэжыр сыт?

АдыгэлI губзыгъэращ

Ар зыгъэгубзыгъэр сыт?

И бзэу адыгэбзэращ.

Нало Заур

Си псэм хэлъмэ хэзмыхыну сиIэщ дадэ, нанэ,папэ, мамэ си анэкъилъху

IэфIхэр. Абыхэм сэ сагъэгуфIэ, сагъэгушхуэ. Нанэрэ дадэрэ я шыпсэхэмрэ

псысэхэмрэ,папэрэ мамэрэ я ущие псалъэхэр-псори адыгэбзэщ. Дэ,

сабийхэр, дызэрыпсалъэри анэдэлъхубзэрщ. Аращ ди унагъуэм илъ

хабзэр- хъумэж уи бзэр,ирипсалъэ,гъэлажьэ,егъэфIакIуэ.

Ди унагъуэм исхэр лъэпкъитI мэхъу: адыгэрэ абазэрэ. Пэжщ,

лъэпкъитIу иджы жаIэми, а бзэхэр зэлъапсэгъущ, ахэр зы бзэ гупми хохьэ.

Апхуэдэу щытми, къэбэрдей адыгэхэмрэ абазэхэмрэ я бзэм зэтемыхуэ

псалэхэр куэду хэтщ. Си анэм зэрыжиIэмкIэ, ар унагъуэм къихьа нэужь,

зыри урысыбзэкIэ епсэлъакъым, атIэ хуэмурэ адыгэбзэр ирагъэщIащ.

Ар зи фIыщIэр ди дадэщ. Ар зэрегупсысар мырат: нэгъуэщI лъэпкъ

къыхэкIа бзылъхугъэр адыгэ унагъуэ къыщихьэкIэ, хуэм-хуэмурэ бзэр

зригъэщIэн хуейщ, ар анэ хъумэ, и бынхэм я анэдэлъхубзэр иригъэщIэжын

хуэдэу.

Нобэрей ди псалъэмакъым къыхэзмыгъэщу схузэфIэкIынуъым си

унагъуэ етIуанэу сыбжу сыздеджэ Сэрмакъ курыт школ етIуанэм адыгэбзэр

джыным мыхьэнэшхуэ зэраратым. Абы теухуауэ фIыщIэ ин яхуэпщI

хъунущ школым и унафэщIхэм. АдыгэбзэкIэ езыгъаджэ ди егъэджакIуэ

хьэлэмэтхэм.

Сэ зэикI сигу икIыжыркъым ди егъэджакIуэм къитхуиIуэтауэ щытэ мы

Iуэхугъуэр. Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр ди къэралым къыщытеуам щыгъуэ

гъэрыпIэм ихуэри илъэс куэдкIэ и щхьэ кърикIуар ямыщIэу, хэкIуэда я

гугъэу и хъыбар къэIури ди щIыпIэм къигъэзэжауэ щытащ ди къуажэгъу

Дидан Сеф. Ар ди егъэджакIуэм я Iыхьлыт. ПхъуитI балигъыу и гъусэу

Германием къыздришу къыщыкIуэжам, и пхъуитIыми уэр-сэру адгэбзэ

ящIэрт. ЗэрыдгъэщIэгъуэнур дымыщIэу дедэIуащ а хъыбар дахэм ди гум

хыхьэу, ди псэм дыхьэу. Абдежым дэ псоми къыдгурыIуащ бзэр,

анэдэлъхубзэр хъума хъун папщIэ, унагъуэм, адэ-анэм мыхьэнэуэ яIэр.

Апхуэдэу зым адрейм хуихъумэу щытын хуейщ анэм и бзэр –ар

лъэпкъ хабзэмэ, бзэр псэунущ. Бзэр псэумэ, ди IуэрыIуатэ дыщэ

пхъунтэр кIуэдыжынукъым, абы хэлъ ущиери къытхуэнэжынущ.

Ди унагъуэм адыгэбзэкIэ къыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ илъщ, ди

унэм нэхъ къулеигъэ ин дыдэу дгъэлъапIэр тхылъхэращ.

ПщыхьэщхьэкIэ унагъуэр дызэхуосыжри абыхэм дыкъоджэ, усэхэр,

уэрэдхэр зыдогъащIэ. СызэреплъымкIэ, апхуэдэу бзэм дыхущытмэ, ар

зэикI кIуэдыжынукъым.

Ди унагуэм пщIэ лей хуащI зи бзэр зыгъэбзэрабзэхэм, анэбзэр

зыхъумэхэм, ахэр езыыгъэфIакIуэхэм. Ди жагъуэщ зи бзэр

зымыдэжхэр, ар Iумпэм зыщIхэр, зыдрашейрэ нэгъуэщIыбзэхэр япэ

изыгъэщхэр. Зэгуэр мы псалъэхэр зэхэзыхам, сызэригугъэмкIэ, бзэм пщIэ

хуимыщIу губгъэн къихьынкъым:

Анэбзэ IэфIыр зыгъэикIэм

Зэфа быдзышэр ещI хьэрэм,

Адыгэ анэ щIым тетыхукIэ

Тхъумэну ди бзэр ди къалэнщ

Бештокъуэ Хь. «Бзэр зезыхьэр фысакъ».

Пэжщ, щIэныгъэ нэс уиIэн папщIэ, бзэ куэд пщIэн хуейщ. ЦIыхушхуэ

гуэрми зэрыжиIащи, бзэуэ ищIэм и уасэщ цIыхум и уасэр.

СызэреплъымкIэ, абы и хэкIыпIэ нэхъыщхьэр уи бзэр пщIэжынырщ.

Аращи, ирепсэу, ирефIакIуэ ди жьэгум илъ адыгэбзэр!

Нет комментариев
Добавить комментарий