Сочинение на диалекте лесных ненцев

Автор: Пяк Вернера, 15 лет

Язык: диалект лесных ненцев

Тема сочинения: « Мяай чеӆ мэта дил».

Мань четаң интернатхана диӆиңат, школахана шетчет классыхана

тохоӆкут. Мань недиˮ чуˮуна Таӆкаң᾽ выӊкна диԓе. Нешахадёй немяхадёй

совхоз тэхэна мансӆаңахаң. Ӊаӆка ыдяхадёй нешанч шеӆ ңупчики тэхэна

мансӆаңахаң. Мяˮай чеԓңэ матˮмаˮ-немяй, нешай, ңаӆка каса ыдяхадёй,

няхаӆ нятай ңаӆка апанай, манят. Мани’ нючатуң. Немяхадёй, нешахадёй

детԓиӊ ништухуӊ᾽ каԓтан ту, мани’ дёльше ӊаԓкамана пюнԓаштум᾽, дяԓиˮ

тонԓапёштут᾽, шахаӊ᾽ каникулна дяԓя” тӭвнадятˮ. Мякай каймян хаштут,

таңы ватамэй авкай маныман хаӊат. Немяди᾽ нюча ӊаймяханади᾽ куԓкаԓи

кынсу няңай мэштуш. Немяди ԓуши шотпяԓсу мэшту,катади ӊай понанта

дямитхай шотпяԓсутаˮ, ванԓутаˮ мэшту᾽ няӊнаˮ.

Маняˮ хомана катахана дюньшеԓештумаˮ. Немяхадюна, нешахадюна

хомана муну намтоԓта ңашкэңэ шичина ватапихиӊ. Нешади ненымана каса

нюхудёта чуˮукуӊ падеӆш ватапи, каса мансдян тапатампёхадя. Мань мяˮай чеԓˮ пон нянай, шейханай мэшту. Диӆимана дямпан куԓкаԓи хома шеԓ ӊычимеԓшту.

Мяна” чеԓ” поңкна ңаԓка праздникма’ тадя - чики няматаԓакуԓма дяԓя,

ними мячидёԓш мякна нена” няңна, ңыди ңысыхана диԓина” тома дяӆя

ңупчики виляшту.

Маня” чупей ңокна немяна пискан нойхана патташтума. Немяма хома деты

панытана хӭташту, праздникхана немяна хӭтмы паныдёна мэштума, тыӆи

мысымчоштума. Мани’ немяй’ нятапёштут’, ной панэй’ матамэхэна, куна

ңочакохона пат’тампё. Немяди хӭтмэта ной’ панымта’ няматаԓакуԓма дяԓя-

хана мэштута. Чики праздникма дёльше хома, вильңа, хамуӆта - хамуӆя,

кынута – кынуңа, няматаӆку, тыншаты, ӆямпяты. Мани’ куԓкаԓи’ ни” ной

паны’тэмсхы хыңиԓьштут’, дёльше хомана хӭтмы. Маня мяна чеӆхана

таԓьша шеԓма тадя - мячинта мячисыши ни кӭн. Праздникхана, дяԓям’

манысама дяԓяхананта, мячинта нешанты’ тэмтамы мячинсым ништума

мис, каԓина ңутаханана хӭтмӭтана миштума.

Маня” таԓьша шеԓма’ тадя” мякнана, мячидёԓта нешам хомана мячиӆап-

танаңата”. Неша нятуң ңысыхы” мячидёԓши’ мыԓичуң’ няна каматаштут.

Мансдетуң” дёԓьшемахататуң’, тытуң” хомана ка”амнадят”, токуша, дяха

хэԓ кыниԓендят”. Немяхадёй, нешахадёй неԓьшут чеймяштухуң, кимя

мячидёԓьш туты, маня” ыдяхадёй мяңкхадёй, куна ниԓий катай няң

шахаң товштамтуң ңэташтума. Мячидёԓчи тома неԓьня тым’ кыԓаны, дет-

тата пиԓины. Мячинчета” нешай’ дятапташтута, немяди’ ңай мякна дет-

дяӆты. Неԓьня мячинта каса мят чуны, путуң’ ни, ңашки” чуны. Немяй

недяй няң писанамч ңамптанңахаң. Нешаңы” мячинтахантуң’ ништу ман,

ңамым косыдяңата, шан дяԓяң шеңкнаңата. Каԓина нена таты диԓиң

шеңкашту.Мячина” писан’ някуң’ңамтнадят, шедя някуң нешай ңамтнай,

ва”ав деԓт мячинта вайсыку, кӭвханта нюча ни’ нюта, нюнши някуң не-

мяй, катай ңыдитуң’ шиняң’ ңамтнадят. Маня мячинчена шайтан ңатакуна

мэштума. Неԓьня кынюй каԓям’ ңадяпатны, чекехат пимы ңамсаң’ выдим,

чекехэт шайнты. Кимя шадянш дёльшей, писан кам ни кӭн, ңамоԓта нета

ңэтаны, пин ни дюԓкан. Маня” мячинта топ майпёштума, ниԓинай, катанай

топ дёльше тадёмшей майпёштума”. Нешаңы таԓьша шеԓтуң дику, мячита-

ханта ни мант, ңамэ тосан, шахаң кӭн”ңан. Шайндяш хитамахатантуң

дёӆимяшуты, куше’ диԓимэтуң, вачаты”. Шахаң мамптуң : «Кӭнңама”,

манӆе мячидёӆама», немяй тотуң нешант мячисы миты. Нешаң дилхана

наԓка мячисы – ты. Мансхаԓьмантуң’ неԓьня мяченчета” шайԓаптанайта,

Писан нунан, мячинта пин ни дюӆкан, немяй кычита, ңамӆата хинтамахат,

шеңкшаттуң’ миты. Тайныӆи чупей пин дюӆкнайна. Каймянтуң’ пут,

мячинчена” ништуна вачас, ништуна вивес. Мань мя”ай чеԓ” куше диԓима

дил нянай дёльше хома. Навың ңаԓпай, мань ниди” хомана ватапётдян,

мя”ай мюй хэлаку ңайты, нюча каса кайканай няташтонам. Мань пон ней

нятапёштуң.

Пытуң” ңу ши”ий нятапёты, пиԓи шахаԓт выңын ши”ий ни мит. Куԓкаԓи

дяң чеԓ” нешаңка пыта мянта чеԓ” нянанта дёльше хома.

Мань ңу таԓям манштут, нешахадёй, немяхадёй, ниԓий, катай дёльше хома,

вивита, шонштуң” лата неша. Чики тыԓи детӆиң вата ниңа, пытуң шеԓутуң мунуңа, выңкна нешай диӆинаны пон каӆитуң ватамтуң, дилтуң мэтты, нётапёты. Мань дёльше мя”ай чеԓы” хумудян”!

Нет комментариев
Добавить комментарий