Сочинение на калмыцком языке. Убушаева Эвелина, МКОУ «Лаганская СОШ № 3, г. Лагань Республики Калмыкия

Хальмг келн мини ɵрк-бүлд


Ɵргн тууҗта, онц чинртə, оруд омгта хальмг келн делкə деер эврəннь

орман эзлҗ, олн-эмтндəн кезəн-кезəнəс нааран чидл, җивр урhаҗ, седклинь

сергəҗ, бəəдл-җирhлднь тулг болҗ йовна. Ɵвкнрин заясн келн чинрəн

геех зɵв уга. «Эдлҗ чилдмн биш, эндү hарhад чилдмн», - гиҗ кезəнə келҗ

йовсмн. Тер учрар келəн делгрүлəд, гүүдүлəд, дорас ɵсҗ йовх үйнртəн

дасхад, медулəд йовх арh хəəhəд бəəхлə, мана келн шинəс босх гисн ухан-

тоолвр орна. Зуг ɵдгə цагт баhчуд седклəн тəвҗ, хɵɵткəн санҗ келəн

дасчахш. Баhчуд эврə келəн меддгонь учрта. Эргндəн цуhар амрарнь мел

орсар күүнднə. Эн цагла ɵрк-бүлин чинрнь ɵссн деерəн, терүнд зүүлhҗəх

дааврнь ɵсəд бəəнə, юңгад гихлə ɵрк-бүл болн тɵрскн келн гисн үгмүд

хоорндан залhата. Һарсн hазр-усн. Ээҗ-аавин гер, эврә гер-бүл. Күн болhна

седклд эн үгмүд өөрхн. Шиӊкән келнд орхларн, «ээҗ», «аав» гисн үгмүд

келнә. Түрүн ишкдлмүдән эк-эцкиннь дөӊгәр кенә. Әмтн дунд бийән

бәрлhнә зокалмуд дасна. «Ухата эк –бүлин кишг», - гидг үлгүр бəəнə. Йир

цецн үг. Эк күн күүкдтəн сурhмҗ ɵгнə. Экин седкл чик болхла, күүкдиннь

чигн ухан-седклнь чикрх, хальмг келндəн хару болх.

Тиигǝд төрскн келн болн өрк-бүл «зусар наасн мет» залhлдата .

Би олн үүртə ɵрк-бүлд бǝǝнǝв. Мана бүлд ээҗм һоллгч күн. Ээҗм –

мини бахмҗ. Эн сурhуль эс сурсн болв чигн, кесг тууль-тууҗ, кезәнк авъяс-

заӊшалмуд сәәнәр меднǝ. Ээҗм мадниг тɵрскн келндəн дурта болхиг,

кезǝңк авъясар, улан залатнрин йосар сурhна. Мини ээҗ хальмг улсин сǝн

ɵдрмүдин тууҗиг, яhҗ кедгинь маднд зааҗ ɵгнǝ.

Мини бүлд хальмг би биилхдəн, ду дуулхдан дурта. Школд ямаран болвчн

нəəрт ɵрк- бүлəрн орлцнавидн. Үлгүрләд келхлә, «Цаhан Сарин», «Зулын»,

«Үрс сарин» сән өдрмүд давулсн цагт, шунмhаhар орлцҗ, хальмг улсин

авъясмудла таньлдулна. Күүкдиннь соньмслh дөннҗ өрк- бүл ач тусан

күргнǝ. Бидн , бичкдүд, хальмг келән, тууҗан, авъясан оньган өгч

дасчанавидн. Иигǝд эк-эцкнрин нилчǝр хальмг келǝн даснавидн.

Би сәәнәр сурhулян сурнав, хальмг келндән, төрскн hазртан дуртав,

җил болhн олимпиадт, марhанд орлцад, нүүрлгч орм авнав.

Хальмг келн, чамаһан, Хǝǝрлҗ би даснав

Иим кевәр өрк-бүл болhн сурhмҗлхднь тәвцән орулхла, мана хальмг келн

геедршго. ϴвкнрин үлдәсн байн зөөриг – хальмг келән, авъясан өрк-бүл

болhн әрүнәр хадhлҗ олн дундан тархах зөвтә гиҗ би тоолҗанав.

Ээҗин келән мартсн, эврә улсин авъясмуд меддго, hарсн үрнләhән күүнә

келәр күүнддг өрк-бүл шин үйд ямаран сурhмҗ өгч чадх? Ода төрскн келән

дасх, медҗ авх цуг таал бәәнә. Зуг эврә келн-әмтни ончан, авъясан, ухани

билгән хадhлх седкл кергтә. Тиим седкл баh үйд сурhмҗлхднь өрк-бүл hол

чинр зүүҗәхнь лавта. «Би –хальмг келн күмб!» гиҗ тоолҗах күн болвас

иим күцл тәвҗ, эврә өрк-бүлдән тиим зокал бәрхлә, тер саамд хальмг келн

әмдрҗ геедршго.

Нет комментариев
Добавить комментарий